ASZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a szolgáltató(k) (a továbbiakban: Szolgáltató(k)) által üzemeltetett weboldal(ak), (mely a firmup.hu és az ertekesitokarrier.hu oldalakon található meg) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérem, ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait.

Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szolgáltató(k) adatai:

Sales, HR, toborzás kiválasztás, tréningek
Bartha - Vittinger Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-186663
Adószám: 14607590-2-13
Székhely: 2151 Fót, Sinka István utca 5.

Konzultációk, tanácsadás
Vittinger László EV.
Nyilvántartási szám: 50878088
Adószám: 67869257-1-33
Székhely: 2440 Százhalombatta, Tóth László u. 6.

Bartha Anikó EV.
Nyilvántartási szám: 69506396
Adószám: 69506396-1-33
Székhely: 2151 Fót, Sinka István u. 5.

Kapcsolattartási adatok:
Vittinger László
e-mail: hello@firmup.hu
telefon: +36 70 427 6900

Bartha Anikó
e-mail: hello@firmup.hu
telefon: +36 70 367 5114

Tárhely-szolgáltató adatai:


Tárhely szolgáltató: Webnode AG.
Székhely: Csehország, Hlinky 70, 603 00 Brno
E-mail: support@webnode.hu
A szerverek helye: Európai Unio

1. Általános rendelkezések:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF 2016. október 01. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldal felületén.

A https://firmup.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

2. Adatkezelési szabályok:

Adatkezelési tájékoztatónk letölthető az alábbi linkről.
Adatvédelmi nyilvántartási számunk:
NAIH-106747/2016.
Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, vagy megszűnik.

3. A megvásárolható szolgáltatások köre:

3.1 A szolgáltató(k) által szervezett konferenciák, nyílt tréningek, szemináriumok, előadások, konzultációk, online anyagok. Ezek a szolgáltatások, termékek online vásárolhatók meg.

Elállás, felmondás nyílt rendezvények, szemináriumok, tréningek esetén

Elállási/Felmondási jog

Ön 3 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 3 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az a szerződés (szóbeli megállapodás vagy emailben történő rendelés) megkötésének napjától számított 3 nap elteltével jár le.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt emailben elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a hello@firmup.hu emailcímre.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Ön elállási/felmondási jogát az elállásra/felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata Szolgáltatóhoz való megküldése útján gyakorolhatja. Nyilatkozatát Szolgáltató 1. pontban megjelölt postai vagy elektronikus levelezési címére is megküldheti.

Amennyiben Ön él elállási/felmondási jogával, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti Önnek a megfizetett díjat az Ön által használt fizetési móddal megegyező módon.

Amennyiben Ön a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően él felmondási jogával, úgy tudomásul veszi, hogy Szolgáltatót nem terheli semmiféle pénz-visszafizetési kötelezettség (kivéve a garanciában külön megállapított feltételekkel).
Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítése után felmondási jogát elveszíti, azzal nem élhet.
Amennyiben Ön elállási jogával rendezvények esetén a rendezvény meghirdetett időpontját megelőző 14 napban él, ill. amennyiben a rendezvényen nem jelenik meg, úgy Ön a megfizetett rendezvény árának megfelelő összegű kötbért köteles szolgáltatónak megfizetni. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az Ön által már előzetesen befizetett rendezvény, tréning, tanácsadás díját elveszíti. Ez a szabály akkor is érvényes, amennyiben az eredetileg leadott megrendelése a rendezvény előtti 14 napban történik. Így azzal vállalja azt, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban elállási / felmondási joga nincs. Kötbér kikötésére azért van szükség, mert ez bizonyítja számunkra az Ön teljesítésének komolyságát (tehát hogy jelentkezésének megfelelően, részt vesz a rendezvényen), ill. a kötbér összege fedezi a meg nem jelenésével Szolgáltatónál felmerült károkat (többek között a terembérlet költségeit és a betöltetlen részvételi hely miatti bevételkiesést). Ön rendelése elküldésével kifejezetten tudomásul veszi a fenti kötbér-kikötést, azt elfogadja.

Jótállás (pénzvisszafizetési garancia) nyílt tréningek, szemináriumok esetén.

Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján Szolgáltató jótállást vállal rendezvényeire. A Jótállás keretében szolgáltató vállalja, hogy amennyiben Ön - rendezvények esetén - nem elégedett a rendezvénnyel és az nem váltja be az Ön által hozzá fűzött reményeket, úgy a rendezvény teljes árát visszatéríti Önnek. Jótállási igényét a rendezvény napján, az ebédszünet végéig (vagy, amennyiben az ebédszünet elhúzódik, úgy legkésőbb a szeminárium napján 14:30-ig) köteles jelezni szolgáltató felé a helyszínen az erre a célra szolgáló "Garanciális igénylőlap" kitöltésével és leadásával. Amennyiben a rendezvény nem egész napos, vagy nincs "ebédszünet", úgy az 1. szünet végéig köteles a jótállási igényét jelezni.

Amennyiben Ön viselkedésével zavarja a rendezvényt és a többi résztvevőt, úgy Ön szerződésszegést követ el és szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ebben az esetben Önt távozásra szólítsa fel. Ebben az esetben Ön jótállási igényével nem élhet szolgáltatóval szemben.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

3.2 Egyedi tréningek, tanácsadások, az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások, melyeknek árát külön árajánlatban küldjük el. Az egyedi tanácsadások és tréningek személyesen/emailben rendelhetők meg.

Elállás, felmondás (egyedi tanácsadás, és egyedi, cégre szabott tréning esetén)

Elállási/Felmondási jog

A megállapodott időpont (tréning, tanácsadás) előtt 48 órán belül csak úgy mondhatja le a szolgáltatást, ha a szolgáltatás árával megegyező kötbért kifizeti a szolgáltatónak. 48 órán kívül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt emailben elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a hello@firmup.hu email címre.

Vis maior esetén (betegség, közlekedési anomália stb.) új időpontot állapítunk meg az eseményre azonos fizetési kötelezettséggel.

3.3 Havidíjas konzultációs csomagok, (Complex, vagy egyedi projektalapú) amelyeket a https://firmup.hu oldalon lévő űrlapokon lehet megrendelni. Ezek a csomagok egy éves folyamatos (vagy a megállapodás szerinti időtartamra szóló) szerződés esetén érvényesek. A weboldalon szereplő árak havi rendszerességű fizetéssel érhetők el.

A csomagoknál feltüntetett telefonos konzultáció hétköznap 8 és 18 óra között érhető el. Célszerű egyeztetett időpontban lefolytatni a konzultációt. Ha egyeztetés nélküli konzultációt kér az ügyfél, és a szolgáltató nem tudja felvenni a telefont, akkor 24 órán belüli visszahívással tudja teljesíteni a konzultációt. A telefonos konzultáció elszámolása 15 perces egységekben történik.

A Complex, vagy egyedi, projektalapú csomagoknál egyszerre minimum 2 óra személyes konzultáció kérhető.

A havidíjas konzultációs csomagok online vásárolhatók meg. Számlázási ciklus minden hónap 1.-vel indul. így a szolgáltató a minimum havidíj számláját a hónap első napján állítja ki. A számla ellenértékét minden hónap 8.-ig kell átutalni a szolgáltató bankszámlájára. Tört havi rendelés esetén a csomagoknál a személyes konzultáció tört hónapban történő teljesítése esetén a teljes havidíjat számítjuk fel.

A Complex, vagy egyedi, projektalapú csomagoknál a minimum havidíj számlázása a hónap első napján történik. A havidíjon felül felhasznált órákat a hó végén összesítjük, és a következő havidíjjal együtt számlázzuk. A számlák ellenértékét minden hónap 8.-ig kell átutalni a szolgáltató bankszámlájára.

Elállás, felmondási jog havidíjas konzultációs csomagok esetén

A havidíjas konzultációs csomagokat a szerződés ideje alatt csak magasabb kategóriára lehet változtatni. A havidíjas konzultációs csomagok felmondása a felmondást követő hónap 1.-től érvényes, időtartamtól függően kötbérrel terhelt. A havidíjas konzultációs csomagok rendszerint egy éves szerződéssel érhetők el. Ha a szolgáltatás kezdetétől számított 9 hónapon belül felmondja a megrendelő a szolgáltatást, akkor 3 havi aktuális csomagdíjat számláz ki a szolgáltató felmondási díjként 8 napos fizetési határidővel.

Ha a megrendelő nem egyenlíti ki a fizetési határidőre az aktuális havidíj számláját, akkor a szolgáltató jogosult azonnal felbontani a szerződést, és 3 havi díjnak megfelelő kötbérről számlát kiállítani.

A havidíjas szolgáltatások rendelési űrlapján az ASZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót el kell fogadni, ebben az esetben lesz érvényes a megrendelés.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt emailben elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a hello@firmup.hu email címre.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített díjfizetést. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

3.4 Masters Mastermind csoport tagság

A Masters Partner, Standard és Gold bérlet a rendeléstől számított 12 hónapig korlátlan számú esemény látogatására jogosít fel. Részletek, időpontok a firmup.hu oldalon találhatók.

A bérlet nem átruházható!

A FirmUP! Masters bérletek esetében háromféle fizetési mód közül választhat:

 • A megrendelésnél az első havi díjat számlázzuk. Utána minden hónap 1.-én számlázzuk az aktuális havidíjat 8 napos fizetési határidővel.
 • A rendelésnél választható az éves díj egyszerre történő kifizetését, így 2 hónapot ajándékba kap.
 • Választható a 2 éves fizetés, ez esetben az éves fizetéshez képest további 20% kedvezményt kap.

Ha a megrendelő havi fizetés esetén a szolgáltatás kezdetétől számított 9 hónapon belül felmondja a megrendelő a szolgáltatást, akkor 3 havi aktuális díjat számláz ki a szolgáltató felmondási díjként 8 napos fizetési határidővel. A fizetési határidő be nem tartása is 3 havi díj kiszámlázását és a szerződés felbontását vonja maga után.

Vis maior, akadályoztatás esetén az aktuális eseményre új időpontot tűzünk ki.

Elállási/Felmondási jog a FirmUP! Masters bérlet esetén

Ön a rendelés után 3 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 3 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés (a firmup.hu oldalon történő megrendelés) megkötésének napjától számított 3 nap elteltével jár le.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt emailben elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a masters@firmup.hu emailcímre.

Klubtagság felvételi és lemondási szabályozás
A klub elsődleges tevékenysége a mastermindokon és az egyéb alkalmakon a tudásmegosztás, a legjobb gyakorlatok átadása egymás részére, sales és egyéb, a vállalkozást érintő témákban. Ezen felül javasolt a klubtagok között személyes találkozók tartása, egymás megismerése és támogatása.
A klubtagság feltétele a honlapon szereplő Masters bérlet megvásárlása és a következő tagsági és etikai szabályok betartásának vállalása:

 • min. nettó 250.000.000 Ft-os árbevétel az előző pénzügyi lezárt évben
 • min. 4 fő alkalmazott
 • Pozitív és támogató magatartás a személyes mastermindokon és az online felületeken
 • Vallási és politikai témák kerülése a személyes mastermindokon és az online felületeken
 • Átláthatóság, őszinte és bizalomépítő viselkedés, hozzáállás az üzleti életben
 • Magas szintű, professzionális vállalkozói tevékenység
 • Visszajelzési kultúra: nyilvános dicséretet és négyszemközti kritika
 • Az egyes alkalmakon való részvételről visszajelzés a naptármeghívóra (pontos létszám szükséges a találkozók tervezéséhez)

A FirmUP! MASTERS PARTNER bérlet esetén a plusz feltétel: csak FirmUP! ügyfeleknek érhető el. FirmUP! ügyfelek definíciója: a jelentkezést megelőző 3 évben legalább 1.000.000 Ft + Áfa értékű szolgáltatás megvásárlása a Bartha-Vittinger Kft.-nél.

Tagság lemondása: Amennyiben a tag nem szeretné folytatni a tagságát, akkor kap egy igazolást a fennmaradó tagsági idejéről, amit a későbbiekben egy új bérlet vásárlásával együtt felhasználhat. Kivételt képez, ha az etikai szabályzat be nem tartása miatt kerül a tagság megszüntetésre.

3.5 FirmUP! ügyfél fogalma

 1. A regisztrációt megelőző 3 évben legalább 1.000.000 Ft + Áfa értékű szolgáltatás megvásárlása a Bartha-Vittinger Kft.-nél, vagy
 2. A regisztrációt megelőzően FirmUP! Maters Standard vagy FirmUP! Maters Gold bérlet megvásárlása

4. A rendelés menete:

Tréningek, szemináriumok esetében Ön a weboldalon található űrlap kitöltésével, majd a "Megrendelem" / "Jelentkezem" / "Megvásárolom" / "Kérem" gombra történő kattintással tudja a termékeinket, szolgáltatásainkat megvásárolni. Egyedi tanácsadást email illetve szóbeli megállapodással tud megrendelni.

5. Fizetési módok:

Banki utalással történő fizetés esetén: Amennyiben ezt a fizetési módot választja, úgy az adatlap kitöltése és a megrendelés elküldése után Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyben elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Egyedi tréning és tanácsadás esetén az esemény időpontjáig, számla alapján kérjük elutalni a szolgáltatás kölcsönösen kialkudott ellenértékét.

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel azt az információt, amit a visszaigazoló emailben kérünk Öntől. A számlát az utalás beérkezését követő 3 napon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez automatikus). Átutalásos fizetési mód esetén és rendezvényre való jelentkezés esetén csak akkor tud a rendezvényen részt venni, amennyiben átutalása a rendezvény megkezdése előtt beérkezik hozzánk (tehát amennyiben az összeget számlánkon jóváírják.)

Bankkártyás fizetés: A Stripe egy ír-amerikai pénzügyi szolgáltatási technológiai vállalat, amely fizetéskezelő szoftvereket és API-kat hoz létre az online kereskedőknek, előfizetést kínáló cégeknek, szoftver platformoknak és online piacoknak. Hatékony fejlesztői eszközökkel rendelkezik, és néhány hatalmas vállalkozás áll mögötte, mint például a Google, Amazon és a Zoom. A Stripe platform jelenleg 35+ országot és 135+ valutát támogat.

Készpénz: Egyedi, de ritka esetben készpénzes fizetést is elfogadunk.

Amennyiben Ön a vásárlásnál a "Megrendelem" / "Jelentkezem" / "Megvásárolom" / "Kérem" gombra kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára.

Rendelésének elküldésével Ön kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) pontjában foglalt határidő lejárta előtt kezdje meg.

Megrendelésének megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld Önnek megrendeléséről, elektronikus formában, a rendeléskor Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben ez a visszaigazolás 72 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség és szerződéses kötelezettségei alól.

A szolgáltatásokra 27% ÁFA rakódik. Ettől eltérő ÁFA tartalmat minden esetben feltüntetjük az adott termék leírásánál és rendelési lehetőségénél.

6. A megrendelések feldolgozása, teljesítése:

Egyedi tanácsadás és tréning esetében az ajánlatban leírt és megállapodott módon teljesítjük a rendelését.

Konferencia és szeminárium esetében megrendelését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé. A szerződést rendezvény esetén Szolgáltató a rendezvény meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett szeminárium időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszafizetjük Önnek.

7. Kép- és hangelvétel készítése nyílt tréningek, szemináriumok esetén
Előadóink védelmében az előadások videó- és hangfelvétele szigorúan tilos. Fotózás a konferencia teremben kizárólag a szünetekben engedélyezett.
A rendezvény ideje alatt a szervezők által megbízott fotós és riporter is dolgozni fog. Amennyiben nem szeretné, hogy a fotója vagy az Önnel készült interjú publikálásra kerüljön, jelezze a regisztrációs asztalnál, még a tréning vége előtt, egyéb esetben hozzájárulását adta a publikáláshoz.

8. Panaszkezelés:
Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat felénk: +36704276900

Panaszait, észrevételeit a hello@firmup.hu email címen jelezheti felénk.

Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek